Huishoudelijk Reglement

Lees ook onze PRIVACY POLICY

 1. Elk lid is verplicht zich te houden aan de statuten en de reglementen van Hondenschool Pallieter vzw. Door toetreding aanvaardt elk lid automatisch de statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. Het jaarlijks lidgeld wordt door de Raad van Bestuur van de vereniging bepaald. Gezinsleden die op hetzelfde adres wonen betalen een kleinere bijdrage. Momenteel bedraagt het lidgeld € 75,00 voor het eerste jaar en € 50,00 per jaar voor familieleden en hernieuwingen (vanaf het 2de jaar). Het lidgeld is niet terug vorderbaar noch overdraagbaar. Vaste medewerkers en bestuursleden zijn vrijgesteld van lidgeld.
 3. Het lidmaatschap geldt telkens voor 12 maanden en gaat in op de datum van toetreding. Per lopende periode ontvangt elke lid een lidkaart die strikt persoonlijk is. Deze lidkaart kan te alle tijde opgevraagd worden om de geldigheid te controleren.
 4. Hondenschool Pallieter is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen op- of rond onze terreinen.
 5. Elk lid is verplicht om een familiale verzekering af te sluiten.
 6. Elke hond die deelneemt aan de les, dient volledig ingeënt te zijn. De gebruikelijke jaarlijkse inentingen kunnen door Hondenschool Pallieter vzw gecontroleerd worden.
 7. Elke bezoeker heeft recht op één gratis proefles met zijn/haar hond vooraleer lid te worden.
 8. Prik- of stroombanden of enig ander foltertuig zijn op onze hondenschool niet toegelaten. Indien de instructeur vaststelt dat de geleider zijn/haar hond mishandelt, heeft hij het recht om de geleider van het terrein te sturen. Het bestuur kan daarenboven besluiten om het lidmaatschap van de geleider onmiddellijk te stoppen.
 9. De instructeur heeft steeds de leiding op het terrein. Tijdens de les is op het terrein geen discussie toegelaten. Eventuele geschillen worden NA de les besproken.
 10. Indien een geleider te laat komt voor de les, moet hij eerst toelating vragen aan de instructeur om alsnog deel te mogen nemen aan de les. De instructeur heeft in dit geval het recht om de toegang tot de les te weigeren.
 11. Indien een geleider vroegtijdig de les wil verlaten, wordt de instructeur hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
 12. Leden zijn bij voorkeur 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig zodat de plasweide nog kan bezocht worden. Indien er zich per ongeluk toch – op of rond de terreinen - een “bruin hoopje” voordoet, dan is de geleider verplicht om dit onmiddellijk op te ruimen.
 13. De minimumleeftijd voor een geleider is in principe 14 jaar. Onder voorbehoud en mits overleg met het bestuur, kunnen hierop uitzonderlingen toegestaan worden.
 14. Geleiders van agressieve honden, waar onvoldoende controle over is of die het verloop van de les storen, kunnen uitgesloten worden van de club. "Velcroband" kan worden verplicht in het clublokaal
 15. Honden waarvan Hondenschool Pallieter geen voorkennis heeft, zullen gedurende 5 lessen door de klasverantwoordelijke geëvalueerd worden waarna het lidmaatschap, in overleg met het bestuur, eventueel kan beëindigd worden.
 16. Elke eerste woensdag en zondag van de maand zijn er overgangsproeven om naar een hogere klas te gaan. Per kalendermaand kan de geleider slechts aan één overgangsproef deelnemen. De deelnemers brengen hun lidkaart mee ter controle. Overgang van puppyklas naar pré-junioren en junioren wordt door de instructeur beslist.
  Overgang van “Recreanten” naar Wedstrijddebutanten kan enkel in overleg met instructeurs en het bestuur. Van C-klas naar debutanten/recreanten is het KKUSH-brevet nodig. Uitzondering: niet geslaagd voor KKUSH-brevet maar wel minimum 60% op alle proeven en geen “ 0 “ op één van de oefeningen. De cursist mag dan naar de recreantenklas. Niet naar de wedstrijddebutanten.
 17. Leden worden verzocht om stapvoets te rijden tussen de openbare weg en de parking.
 18. Het is niet toegelaten om honden vrij te laten lopen in en rond het clublokaal. In de kantine en op het terras moeten honden steeds aangelijnd zijn en rustig gehouden worden. Tijdens de lessen moeten honden rondom het terrein ook steeds aangelijnd blijven om de lessen niet te storen.
 19. Loopse teven mogen de terreinen nooit betreden.
 20. Honden besmet met kennelhoest zijn tot 14 dagen na de behandeling en/of laatste hoest niet toegelaten op de terreinen. In dit geval is er een meldingsplicht zodat er maatregelen kunnen getroffen worden.
 21. In de kantine van Hondenschool Pallieter vzw geldt een algemeen rookverbod.
 22. Leden mogen te allen tijde gebruik maken van de terreinen mits respect voor de infrastructuur en terugplaatsen van toestellen. Plassen is in principe op de terreinen nooit toegelaten, dus eerst naar de plaswei.
 23. Met betrekking tot de wet op de privacy (GDPR) garandeert Hondenschool Pallieter aan al z’n leden, medewerkers en leveranciers, dat alle geregistreerde informatie enkel gebruikt wordt voor interne doelstellingen. Iedere betrokkene heeft het recht om z’n persoonlijke informatie op te vragen bij het bestuur.
 24. Dit huishoudelijk reglement vervangt alle vorige reglementen met onmiddellijke ingang. (versie 26-03-2019)

©HSPallieter                          Honden weten Waarom!